HYRESVILLKOR

§ 1 Villkoren avser

Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för packrafts och övrig friluftsutrustning samt tillbehör som uthyres för enskilt bruk. Hyrestid om en dag, ett veckoslut, eller en vecka.

§ 2 Beställning

Beställningen är bindande för båda parter när villkoren är accepterade av hyresmannen och uthyraren skriftligen (exempelvis via e-post) bekräftat hyresmannens beställning.

§ 3 Länder

Uthyrning sker enbart inom Sverige.

§ 4 Utrustningens användning

Hyresmannen får inte hyra ut utrustningen till annan utom enligt vad som sägs i punkt 7 angående överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början.

§ 5 Betalning

Hyresmannen ska betala hela hyreskostnaden vid hämtning av utrustningen hos uthyraren. Betalning kan ske kontant eller via exempelvis Swish. Uthyraren har rätt att häva avtalet om inte hyresmannen betalar.

§ 6 Avbeställning

Hyresmannen har rätt att ångra/avbeställa bokningen

§ 7 Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början

Hyresmannen har alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta hyreskontraktet till annan person om inte uthyraren har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden gentemot uthyraren. Det är hyresmannens plikt att uppmärksamma uthyraren om överlåtelse av kontrakt i god tid före hyresperiodens början.

§ 8 Utrustningens skick

Det åligger uthyraren att leverera den avtalade utrustningen i rent och funktionsdugligt skick. Det är sedan kundens ansvar att utrustningen återlämnas till uthyraren i samma goda skick.

§ 9 Åtgärder vid fel, skada och förlust

Vid fel eller skada på utrustningen eller tillbehör som åsamkats av hyresmannen, liksom vid förlust av utrustningen eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta uthyraren. Uthyraren skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall vidtaga.

§ 10 Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust

Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust eller skada på utrustningen utom då han kan göra sannolikt att han inte varit försumlig. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för uthyrarens kostnader i anledning av sådan olyckshändelse.

§ 11 Uthyrarens ansvar vid fel, skada och förlust

Om fel, skada eller förlust av hyrd utrustning uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet, skadan eller förlusten. Hyresmannen har också rätt till skälig ersättning för skada som han åsamkats på grund av felet, skadan eller förlusten, utom då uthyraren kan visa att han själv inte varit försumlig. Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om uthyraren i rimlig tid efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig utrustning till hyresmannen.

§ 12 Återlämnande i förtid p.g.a. sjukdom etc.

Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som under hyresperioden drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj äger hyresmannen rätt att återlämna packraften före utgången av den överenskomna hyrestiden och få skälig ersättning för ej utnyttjade hyrda dagar. Sjukdom etc. skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

§ 13 Återlämnande vid hyrestidens utgång m.m.

Hyresmannen skall inom överenskommen tid återlämna utrustningen på plats till uthyraren. Kan hyresmannen inte återlämna utrustningen skall hen omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte uthyraren att hyrestiden förlängs, utgår hyran med dubbelt dagsbelopp från och med dagen efter hyresperiodens slut till och med dagen då utrustningen återlämnas. Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad hyra. Beror underlåtenhet att återlämna packraften i avtalad tid på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj utgår enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår dock hyra med dubbelt belopp. Sjukdom etc. skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

§ 14 Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen

Vid tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag som gäller och regler för Sverige som används. Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.

Varukorg
× Hur kan vi hjälpa dig?