Hyresvillkor

 

§ 1 Villkoren avser

Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för packrafts samt tillbehör som uthyres för enskilt bruk. Hyrestid om en dag eller längre.

§ 2 Beställning

Beställningen är bindande för båda parter när villkoren är accepterade av hyresmannen och uthyraren skriftligen (exempelvis via e-post) bekräftat hyresmannens beställning.

§ 3 Länder

Uthyrning sker enbart inom Sverige.

§ 4 Packraftens användning

Hyresmannen får inte hyra ut packraften till annan utom enligt vad som sägs i punkt 6 angående överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början.

§ 5 Betalning

Hyresmannen ska betala hela hyreskostnaden senast 14 dagar innan avtalad hyresperiod såvida inte hyresmannen har valt att hämta utrustningen hos uthyraren. I detta fall kan kontant betalning ske vid det tillfälle då utrustningen hämtas. Uthyraren har rätt att häva avtalet om inte hyresmannen betalar i rätt tid. Hyresmannen är då ersättningsskyldig med hela hyresbeloppet om inte packraften kan hyras ut till annan.

§ 6 Avbeställning

Hyresmannen kan ångra/avbeställa bokningen senast 14 dagar innan hyresperiodens start och får då också tillbaka hela hyresbeloppet. Om avbeställning sker med mindre än 14 dagar återstående till hyresperiodens start så har hyresmannen kostnadsfritt rätt att ändra hyresperiod till en annan ledig hyresperiod, men ingen återbetalning kommer ske. Har i detta fall uthyraren redan hunnit skicka iväg produkterna till hyresmannen så finns ingen möjlighet för hyresmannen att ändra datum på bokningen. Vid avbeställning av packraft före hyrestidens början p.g.a. dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständighet som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj skall uthyraren återbetala vad som erlagts av hyresmannen. Sjukdom o.s.v. skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

§ 7 Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början

Hyresmannen har alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta hyreskontraktet till annan person om inte uthyraren har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden gentemot uthyraren. Det är hyresmannens plikt att uppmärksamma uthyraren om överlåtelse av kontrakt i god tid före hyresperiodens början.

§ 8 Packraftens skick och utrustning

Det åligger uthyraren att senast dagen innan hyresperiodens början leverera den avtalade utrustningen i rent, sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick. Det är sedan kundens ansvar att utrustningen återlämnas till uthyraren i samma goda skick.

§ 9 Försenad eller felaktig leverans

Tillhandahåller uthyraren inte utrustningen i avtalsenligt skick och med de tillbehör som avtalats senast dagen innan avtalad hyresperiod, är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som svarar mot förseningen. Alternativt kan hyresmannen välja att häva avtalet och få hyreskostnaden återbetald. Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse för hyresmannen. Uthyraren är skyldig att ge hyresmannen skälig ersättning för den skada han åsamkats genom förseningen, utom då uthyraren kan visa att förseningen inte beror på försummelse från hans sida. Motsvarande gäller om avtalet hävs.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och förlust

Vid fel eller skada på packraften eller tillbehör, liksom vid förlust av packraften eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta uthyraren. Uthyraren skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall vidtaga.

§ 11 Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust

Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust eller skada på packraften utom då han kan göra sannolikt att han inte varit försumlig. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för uthyrarens kostnader i anledning av sådan olyckshändelse.

§ 12 Uthyrarens ansvar vid fel, skada och förlust

Om fel, skada eller förlust av packraft eller tillbehör uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet, skadan eller förlusten. Hyresmannen har också rätt till skälig ersättning för skada som han åsamkats på grund av felet, skadan eller förlusten, utom då uthyraren kan visa att han själv inte varit försumlig. Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om uthyraren dagen efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig ersättningspackraft eller reparerar packraften.

§ 13 Återlämnande i förtid p.g.a. sjukdom etc.

Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som under hyresperioden drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj äger hyresmannen rätt att återlämna packraften före utgången av den överenskomna hyrestiden och få skälig ersättning för ej utnyttjade hyrda dagar. Sjukdom etc. skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

§ 14 Återlämnande vid hyrestidens utgång m.m.

Hyresmannen skall samma dag som hyresperioden tar slut, eller så tidigt som möjligt nästföljande dag, återsända packraften från den plats som nämns på returfraktsedeln eller den plats som föreslagits av uthyraren. Kan hyresmannen inte skicka packraften enligt villkoren skall hen omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte uthyraren att hyrestiden förlängs, utgår hyran med dubbelt dagsbelopp från och med dagen efter hyresperiodens slut till och med dagen då den lämnades in hos postombud återleverans till uthyraren. Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad hyra. Beror underlåtenhet att återlämna packraften i avtalad tid på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj utgår enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår dock hyra med dubbelt belopp. Sjukdom etc. skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. Om hyresmannen har övergett packraften är uthyraren, för att minska skadan, skyldig att snarast möjligt låta omhänderta packraften. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa packraften till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av uthyraren.

§ 15 Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen

Vid tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag som gäller och regler för Sverige som används. Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.